SEOUL NATIONAL UNIVERSITY
검색창 닫기

3월 2021

28
1
2
3
4
5
6
 
O/W-김민재
00:00 to 23:59
O/W-김민재
00:00 to 23:59
 
O/W-김민재
00:00 to 09:00
 
O/W-장준석
00:00 to 09:00
 
안용진-주말
00:00 to 08:59
 
O/W-니억피셋
00:00 to 09:00
 
O/W-니억피셋
00:00 to 09:00
 
신광수
09:30 to 23:59
 
LIQIAOYUN
10:00 to 11:00
 
기기점검
10:00 to 17:00
 
기기점검
10:00 to 17:00
 
서문준
10:00 to 16:59
 
황준석
11:00 to 12:00
 
강진모
11:00 to 23:59
 
LIQIAOYUN
11:01 to 11:30
 
김민아
12:00 to 23:59
 
구지성
13:00 to 16:00
 
고충현
13:00 to 13:59
 
XUAN
13:00 to 19:30
 
송영훈
13:31 to 16:30
 
김하린
13:38 to 17:59
 
김민재
14:00 to 23:00
 
김대홍
14:00 to 18:03
 
이호진
15:00 to 17:00
 
문희수(고충현)
17:01 to 17:29
 
권다솔
17:01 to 18:59
 
ZHANG MI
17:01 to 17:59
 
천대희
18:00 to 18:59
 
LIQIAOYUN
18:00 to 19:00
 
김대홍
18:06 to 19:29
 
박희건
19:00 to 21:00
 
김지영
19:30 to 20:20
 
현승엽
19:30 to 21:00
 
심정연
20:00 to 22:30
 
권다솔
22:30 to 23:30
 
현승엽
23:31 to 23:59
 
김선조
00:00 to 23:59
김선조
00:00 to 23:59
 
김선조
00:00 to 23:59
김선조
00:00 to 23:59
 
김선조
00:00 to 23:59
김선조
00:00 to 23:59
 
O/W-안준수
00:00 to 23:59
O/W-안준수
00:00 to 23:59
 
O/W-장준석
00:00 to 23:59
O/W-장준석
00:00 to 23:59
 
강진모
00:00 to 23:59
강진모
00:00 to 23:59
 
O/N-박승배
00:00 to 09:00
 
O/N-Hieu
00:00 to 09:00
 
O/N-박성진
00:00 to 09:00
 
O/N-이바울
00:00 to 09:00
 
O/N-이바울
00:00 to 09:00
 
TIN-밤
00:00 to 08:59
 
강진모
00:00 to 15:00
 
성시화
09:00 to 10:30
 
김민재
09:00 to 23:00
 
XUAN
09:30 to 12:59
 
조지희
09:30 to 17:30
 
안용진
10:00 to 13:59
 
이영주
10:00 to 15:30
 
신언규(의뢰)
10:00 to 11:00
 
박은진
10:01 to 10:59
 
 
신광수
11:00 to 12:30
 
이나금
11:00 to 12:59
 
Sruthi reddy gajulapalli
11:30 to 12:45
 
박현선
12:00 to 12:29
 
김성룡
12:30 to 14:00
 
김수지
13:00 to 17:59
 
고충현
13:00 to 13:59
 
김지은
13:00 to 18:00
 
이호진
13:00 to 21:00
 
이호진
13:00 to 13:58
 
박수정
13:00 to 15:29
 
이정미
13:30 to 16:00
 
남윤아
14:00 to 14:27
 
김은미
14:00 to 18:00
 
주혜민
14:00 to 15:59
 
김지은
14:00 to 18:00
 
서문준
14:00 to 16:59
 
김미연
14:00 to 17:00
 
강태영 (의뢰)
14:00 to 17:00
 
신은애
14:00 to 16:00
 
강내원
14:00 to 14:59
 
 
김성훈
15:00 to 20:00
 
김하린
15:01 to 17:59
 
최유진
15:30 to 16:29
 
양하은
15:30 to 16:15
 
신광수
15:40 to 17:00
 
백지연 (이예진)
15:40 to 17:30
 
윤혜정
16:00 to 17:10
 
권혁진
16:00 to 18:00
 
박진원
16:00 to 18:00
 
김주연
16:00 to 18:00
 
신광수
16:01 to 17:10
 
배은서
16:01 to 16:59
 
윤혜정
17:00 to 18:00
 
변웅섭
17:00 to 18:29
 
주혜민
17:01 to 18:00
 
성시화
17:05 to 18:05
 
이정미
17:11 to 17:59
 
박희건
17:31 to 18:59
 
O/N-
18:00 to 23:59
 
O/N-
18:00 to 23:59
 
Negesse
18:00 to 21:00
 
O/N-박은진
18:00 to 23:59
 
O/N-장준석
18:00 to 23:59
 
O/N-박성진
18:00 to 23:59
 
고기범-밤
18:00 to 23:59
 
김지연
18:00 to 19:59
 
이나금
18:30 to 19:30
 
노명경
19:00 to 21:00
 
이지혜
19:00 to 21:00
 
XUAN
19:31 to 20:30
 
이정미
20:00 to 22:00
 
LIQIAOYUN
21:00 to 23:00
 
권혁진
21:01 to 23:30
 
권혁진
21:01 to 23:59
 
심정연
21:01 to 23:00
 
이나금
22:00 to 22:59
 
신은재
23:01 to 23:59
 
sushil
00:00 to 04:00
 
O/N-
00:00 to 08:59
 
O/N-
00:00 to 08:59
 
O/N-박은진
00:00 to 08:59
 
O/N-장준석
00:00 to 09:00
 
O/N-박성진
00:00 to 09:00
 
고기범-밤
00:00 to 08:59
 
최재현
08:00 to 11:00
 
김지영
08:30 to 09:29
 
김민재
09:00 to 18:00
 
권은지
09:30 to 10:10
 
펠피시
09:30 to 17:30
 
송영훈
09:30 to 12:59
 
신광수
09:30 to 10:59
 
조지희
09:30 to 17:30
 
김민재
09:40 to 14:00
 
안용진
10:00 to 17:30
 
조영석
10:00 to 14:00
 
이인균
10:00 to 17:00
 
김은미
11:00 to 12:00
 
이나금
11:00 to 12:59
 
이수영
12:00 to 15:00
 
심정연
12:00 to 17:59
 
백지연 (이예진)
13:00 to 15:30
 
류별
13:00 to 15:00
 
류별
13:00 to 15:00
 
손연호
13:00 to 16:00
 
이호진
13:00 to 13:59
 
전여진 (고충현)
13:00 to 14:59
 
정원민
13:15 to 15:11
 
김주미
13:30 to 14:30
 
김수지
13:30 to 17:59
 
신광수
13:40 to 15:00
 
이정미
14:00 to 15:00
 
Kay Zin Kyaw
14:00 to 15:30
 
이지윤
14:01 to 15:59
 
안용진
14:10 to 15:09
 
김근태
14:30 to 16:00
 
Annie
14:30 to 16:00
 
이정은
14:50 to 14:55
 
김효선
15:00 to 16:59
 
신은애
15:31 to 17:00
 
현승엽
16:00 to 17:00
 
현규환
16:00 to 21:30
 
최가람
16:00 to 17:59
 
배은서
16:00 to 17:30
 
정하연
16:00 to 17:59
 
이나금
16:01 to 18:00
 
김은미
16:01 to 18:00
 
박은진
17:01 to 17:59
 
LIQIAOYUN
17:31 to 19:29
 
변준호
17:31 to 20:00
 
고기범-주말
18:00 to 23:59
 
O/W-김기배
18:00 to 23:59
 
O/W-안준수
18:00 to 23:59
 
O/W-초효문
18:00 to 23:59
 
O/W-초효문
18:00 to 23:59
 
XUAN
18:00 to 18:59
 
노명경
18:00 to 21:00
 
김지연
18:00 to 18:59
 
정하연
19:00 to 21:59
 
이나금
19:02 to 19:59
 
심정연
19:30 to 19:59
 
최재
20:00 to 22:59
 
심정연
20:00 to 21:00
 
박희건
20:01 to 22:00
 
권혁진
21:01 to 22:00
 
장현지
21:01 to 23:59
 
변준호
22:03 to 23:00
 
O/W-초효문
00:00 to 23:59
O/W-초효문
00:00 to 23:59
 
O/W-펠피시
00:00 to 23:59
O/W-펠피시
00:00 to 23:59
 
신광수
00:00 to 09:00
 
신광수
09:00 to 10:00
 
Phuong
09:30 to 17:30
 
은현종
10:00 to 12:00
 
조영석
10:00 to 13:00
 
노명경
10:00 to 12:00
 
이영주
10:00 to 11:00
 
김지연
10:00 to 17:59
 
김지연
10:00 to 17:59
 
강내원
10:00 to 13:59
 
이수진
10:01 to 16:59
 
이나금
11:00 to 12:00
 
김은미
11:00 to 16:00
 
김윤정
12:00 to 18:10
 
은현종
12:01 to 12:59
 
김승수
13:00 to 14:00
 
김혜진
13:00 to 13:59
 
Zhang Yunfan
13:00 to 15:36
 
XUAN
13:00 to 16:30
 
권다솔
13:15 to 15:59
 
신광수
13:30 to 14:30
 
김대홍
14:00 to 15:57
 
최문경
14:00 to 15:00
 
이호진
14:00 to 14:58
 
Annie
14:30 to 15:59
 
Le Quoc Viet
14:32 to 15:30
 
이석범
15:00 to 15:30
 
추문기
15:00 to 18:59
 
노명경
15:00 to 16:00
 
박진원
15:00 to 18:00
 
송영훈
15:12 to 17:12
 
정하연
16:00 to 17:29
 
박진원
16:00 to 18:00
 
홍세라
16:00 to 21:00
 
박은진
16:01 to 16:59
 
이나금
17:00 to 17:59
 
주혜민
17:00 to 19:00
 
김병석
17:30 to 19:29
 
O/N-박승배
18:00 to 23:59
 
O/N-Hieu
18:00 to 23:59
 
O/N-박성진
18:00 to 23:59
 
O/N-이바울
18:00 to 23:59
 
O/N-이바울
18:00 to 23:59
 
TIN-밤
18:00 to 23:59
 
Negesse
18:00 to 21:30
 
이호진
18:00 to 21:00
 
김혜진
18:30 to 19:00
 
서명륜
19:30 to 20:59
 
이정미
20:00 to 22:00
 
XUAN
21:01 to 23:30
 
LIQIAOYUN
23:00 to 23:59
 
O/W-초효문
00:00 to 23:59
O/W-초효문
00:00 to 23:59
 
O/W-니억피셋
00:00 to 23:59
O/W-니억피셋
00:00 to 23:59
 
김선조
00:00 to 23:59
김선조
00:00 to 23:59
 
O/W-니억피셋
00:00 to 23:59
O/W-니억피셋
00:00 to 23:59
 
고기범-주말
00:00 to 03:59
 
두영은-주말
04:00 to 18:59
 
안지환
09:00 to 10:59
 
심정연
10:00 to 10:57
 
권혁진
11:00 to 12:00
 
장현지
11:00 to 16:00
 
이호진
12:01 to 12:58
 
노명경
13:00 to 13:59
 
XUAN
13:00 to 14:30
 
윤혜정
14:00 to 15:00
 
박희건
14:00 to 16:00
 
현승엽
14:30 to 14:59
 
현승엽
14:31 to 14:59
 
현승엽
15:00 to 16:00
 
심정연
15:00 to 16:00
 
니억피셋-주말
19:00 to 23:59
 
펠피시-주말
00:01 to 23:59
 
윤혜정
13:00 to 17:30
 
박수정
13:00 to 14:29
 
구지성
13:40 to 14:40
 
오예나
16:00 to 17:30
 
박진원
19:00 to 20:59
 
김대홍
20:00 to 23:00
 
LIQIAOYUN
22:00 to 23:00
 
7
8
9
10
11
12
13
O/W-안준수
00:00 to 23:59
O/W-안준수
00:00 to 23:59
 
김민아
00:00 to 23:59
김민아
00:00 to 23:59
 
김민아
00:00 to 23:59
김민아
00:00 to 23:59
 
김민아
00:00 to 23:59
김민아
00:00 to 23:59
 
김민아
00:00 to 23:59
김민아
00:00 to 23:59
 
김민아
00:00 to 23:59
김민아
00:00 to 23:59
 
 
O/W-초효문
00:00 to 23:59
O/W-초효문
00:00 to 23:59
 
하우-주말
00:00 to 08:59
 
O/W-안준수
00:00 to 08:59
 
O/W-초효문
00:00 to 08:59
 
O/W-초효문
00:00 to 08:59
 
Nguyen Hoang Anh
00:01 to 23:59
 
김영관
08:30
 
김민재
09:00 to 18:00
 
강내원
09:00 to 18:00
 
류별
09:00 to 23:59
 
펠피시
09:30 to 17:30
 
조지희
09:30 to 17:30
 
신광수
09:30 to 23:59
 
기기실
10:00 to 13:59
 
기기점검
10:00 to 16:00
 
Tin Nguyen
13:00 to 14:59
 
조지원(의뢰)
14:00 to 15:59
 
김지연
16:00 to 16:59
 
김선조
16:00 to 18:00
 
최가람
16:00 to 17:59
 
류별
00:00 to 23:59
류별
00:00 to 23:59
 
류별
00:00 to 23:59
류별
00:00 to 23:59
 
류별
00:00 to 23:59
류별
00:00 to 23:59
 
류별
00:00 to 23:59
류별
00:00 to 23:59
 
O/W-초효문
00:00 to 23:59
O/W-초효문
00:00 to 23:59
 
Nguyen Hoang Anh
00:00 to 23:59
Nguyen Hoang Anh
00:00 to 23:59
 
Nguyen Hoang Anh
00:00 to 23:59
Nguyen Hoang Anh
00:00 to 23:59
 
Nguyen Hoang Anh
00:00 to 23:59
Nguyen Hoang Anh
00:00 to 23:59
 
Nguyen Hoang Anh
00:00 to 23:59
Nguyen Hoang Anh
00:00 to 23:59
 
김선조
00:00 to 23:59
김선조
00:00 to 23:59
 
신광수
00:00 to 09:00
 
Phuong
09:30 to 17:30
 
강진모
11:00 to 23:59
 
권다솔
12:00 to 13:59
 
김하린
13:01 to 17:59
 
강태영 (의뢰)
14:00 to 17:00
 
전여진 (고충현)
16:00 to 19:00
 
Annie
16:30 to 18:00
 
문동현
18:01 to 18:59
 
최가람
20:00 to 21:59
 
강진모
00:00 to 15:00
 
임가영
09:00 to 14:00
 
공철진(교육)
09:00 to 17:00
 
이바울
09:30 to 17:30
 
이수진
10:00 to 17:00
 
Ruby
13:30 to 16:30
 
임가영(예약)
14:00 to 16:00
 
한재호
16:00 to 16:59
 
Annie
16:31 to 18:00
 
이지윤
17:00 to 17:59
 
공철진(교육)
09:00 to 17:00
 
이바울
09:30 to 17:30
 
Annie
14:30 to 16:00
 
김선조
16:01 to 18:00
 
기기수리점검
10:00 to 11:59
 
니억피셋-주말
00:00 to 18:59
 
Thuc
13:00 to 15:00
 
LIQIAOYUN
18:00 to 19:30
 
하우-주말
19:00 to 23:59
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 

수정요청

현재 페이지에 대한 의견이나 수정요청을 관리자에게 보내실 수 있습니다.
아래의 빈 칸에 내용을 간단히 작성해주세요.

닫기